01 Toepasselijkheid  
01.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van VERASUN BV, alsmede op alle door VERASUN BV. met de wederpartij gesloten overeenkomsten.
01.2 Eventueel door de wederpartij gebruikte algemene voorwaarden worden door VERASUN BV. niet aanvaard en hierbij uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.
01.3 Afwijkingen van de voorwaarden binden VERASUN BV. slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
01.4 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
VERASUN BV: VERASUN BV. gevestigd aan de Rooijakkerstraat 30 te Eindhoven. Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 65512390.
Wederpartij: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met VERASUN BV. een overeenkomst is aangegaan, dan wel van VERASUN BV. een aanbod daartoe heeft ontvangen.
Product: alle door VERASUN BV. verhandelde producten, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot veranda’s, binnen- en buitenzonwering & horren.
Meerwerk: het extra, niet begrote werk dat tijdens de uitvoering van de montage van het product wordt uitgevoerd en dat leidt tot extra kosten.

02 Aanbiedingen
02.1 Alle aanbiedingen van VERASUN BV. zijn vrijblijvend.

02.2 Opdrachten van de wederpartij naar aanleiding van een aanbieding van VERASUN BV. zijn eerst na schriftelijke of elektronische aanvaarding voor VERASUN BV. bindend.

03 Levering
03.1 Alle producten van VERASUN BV. worden volgens uw bestelling op maat geproduceerd en kunnen derhalve in geen geval worden geannuleerd of teruggenomen.

03.2 VERASUN BV. heeft het recht in gedeelten te leveren en dienovereenkomstig te factureren.

03.3 Leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven en zijn niet bindend.

03.4 Overschrijding van leveringstermijnen door VERASUN BV. geeft aan de wederpartij ook na sommatie geen recht op schadevergoeding of coulance regeling.

03.5 Verzending van goederen is voor rekening en risico van de wederpartij.

03.6 Alvorens (verder) te presteren of te leveren is VERASUN BV. voorafgaand gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen van de wederpartij, dan wel van haar zekerheid te verlangen voor de nakoming van haar verplichtingen.

03.7 VERASUN BV. is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten, indien de wederpartij jegens VERASUN BV, ongeacht uit welke overeenkomst deze voortvloeien.

04 Eigendomsvoorbehoud
04.1 De door VERASUN BV. aan de wederpartij geleverde goederen blijven eigendom van VERASUN BV. totdat de daarop betrekking hebbende vorderingen door de wederpartij volledig zijn voldaan met inbegrip van rente en kosten.

04.2 Wanneer de wederpartij in gebreke is met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens VERASUN BV, is VERASUN BV. gerechtigd de hiervoor bedoelde goederen zonder rechtelijke machtiging terug te nemen.
Wederpartij staat VERASUN BV. toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

04.3 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

05 Prijzen en betalingscondities
05.1 Facturen van VERASUN BV. dienen te zijn voldaan binnen de op de factuur aangegeven termijn, zonder (recht op) compensatie en zonder aftrek, behoudens de eventueel op de factuur vermelde kredietbeperking uitsluitend bij betaling binnen de daartoe aangegeven termijn.

05.2 Bij niet betaling binnen de voormelde termijn is de wederpartij van rechtswege in gebreke en een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand over het factuurbedrag.

05.3 In geval van verzuim is de wederpartij alle kosten van gerechtelijke en buitenrechtelijke incasso verschuldigd met een minimum van 15% van het openstaande bedrag met inbegrip van rente.

05.4 Al hetgeen de wederpartij aan VERASUN BV. is verschuldigd, wordt terstond openbaar indien zij in gebreke is, alsmede ingeval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, dan wel indien onder de wederpartij beslag gelegd is.

05.5 VERASUN BV. is gerechtigd prijsverhogingen van toeleveranciers of tengevolge van valutakoers wijzigingen, aan de wederpartij door te berekenen in afwijking van de overeengekomen prijs.

05.6 VERASUN BV. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten in prijzen en condities.

06 Reclamaties
06.1 Reclamaties ten aanzien van de door VERASUN BVV. geleverde goederen en verzonden facturen dienen schriftelijk aan VERASUN BV. te zijn gemeld binnen 2 dagen na aflevering der goederen, respectievelijk ontvangst der goederen.

06.2 Na het verstrijken van voormelde termijn heeft de wederpartij de geleverde goederen en facturen onvoorwaardelijk geaccepteerd en vervalt het recht op reclame jegens VERASUN BV, evenals in geval 10.1 van gebruik, verwerking of bewerking van de geleverde goederen.

06.3 In geval van tijdige reclamatie heeft de wederpartij niet het recht haar betalingsverplichting op te schorten.

07 Aansprakelijkheid
07.1 In geval van gegronde reclamatie is VERASUN BV. slechts gehouden tot vervanging van de geleverde ondeugdelijke goederen, dan wel tot restitutie van ten hoogste de koopsom voor de ondeugdelijke goederen, nadat deze door VERASUN BV. zijn terugontvangen, zulks ter keuze van VERASUN BV.

07.2 Voor het overige is elke aansprakelijkheid van VERASUN BV. voor schade van de wederpartij of van derden, verband houdende met de geleverde en of gemonteerde goederen uitgesloten.
 
08 Overmacht
08.1 Van overmacht aan de zijde van VERASUN BV. is sprake, indien VERASUN BV. na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit een overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van brand, waterschade, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, vertragingen en tekortschieten van toeleveranciers, één en ander zowel in het bedrijf van VERASUN BV. als bij derden van wie VERASUN BV. de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport en voorts door alle oorzaken buiten de schuld of de risico sfeer van VERASUN BV. ontstaan.

08.2 Beoogde leveringstermijnen worden verlengd met de periode gedurende welke VERASUN BV. door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

08.3 Indien door overmacht de levering meer dan drie maanden wordt vertraagd, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij recht heeft op on gedaan making van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

09 Ontbinding
09.1 Indien de wederpartij op enigerlei wijze in gebreke is met de nakoming van enige op haar jegens VERASUN BV. rustende verplichting is VERASUN BV. gerechtigd de ontbinding in te roepen van de met de wederpartij gesloten overeenkomst, in welk geval de wederpartij gehouden is tot vergoeding van alle door VERASUN BV. geleden c.q. te lijden schade.

10 Toepasselijk recht en forum
10.1 Alle tussen partijen gerezen geschillen worden beheerst door en berecht naar Nederlands recht en zullen worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter van hetzij de woonplaats van VERASUN BV, hetzij die van de woonplaats van de wederpartij, zulks ter keuze van VERASUN BV.

11 Garantie
11.1 Op alle producten geeft VERASUN BV. 5 jaar garantie vanaf factuurdatum. Met uitzondering van ons horren assortiment, alle binnenzonwering, LED en Halogeen besturingen en optrek banden van geleverde producten. Garantie termijn hiervoor bedraagt 2 jaar. Op arbeid hanteren wij een garantie periode van 1 jaar vanaf factuur datum.  Wij kunnen geen garantie geven op wafel en/of plooivorming op zonweringsdoeken met naad. Bij alle soltis, sunworker en sunsilk doeken is rimpelvorming geen reden tot doek vervanging onder garantie. Noch de werking, noch de levensduur van het scherm worden hierdoor negatief beinvloed. In polycarbonaat platen kan condens ontstaan. Dit is niet te voorkomen, en is geen reden tot vervanging onder garantie. Op alle halogeen en LED lampen word geen garantie gegeven. Binnen de garantietermijn worden niet werkende en defecte onderdelen kosteloos vervangen, uitgesloten zijn de daaruit vloeiende arbeid ( na 1 jaar) en eventuele materieel huur (steigers, externe machines, hoogwerkers ed)  .
11.2 Wederpartij kan in geen geval aanspraak maken op tijd vergoeding en/of reiskostenvergoeding, noch vergoeding voor de eventuele huur van hoogwerker, steigers of andere klim of hijs materialen.
11.3 Daarnaast zijn alle moedwillige beschadigingen,schade ontstaan door harde wind, regen of andere weersomstandigheden, beschadigingen die zijn terug te voeren op ondeskundige montage door derden, door verkeerde bediening of oneigenlijk gebruik en de gevolgschade voor personen uitgesloten van garantie.